Regulamin

Regulamin witryny internetowej

www.projectpolygon.com

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.projectpolygon.com/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki korzystania z witryny internetowej www.projectpolygon.com, która zawiera informacje związane z produktami i usługami oferowanymi przez HD AIR STUDIO Jakub Jakubczyk. 

Korzystanie z serwisu www.projectpolygon.com (zwanego dalej serwisem) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Jakub Jakubczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HD AIR STUDIO Jakub Jakubczyk wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Poligonowa 35a, 20-817 Lublin, NIP: 7132965956, REGON: 060676890, telefon kontaktowy: +48 502 829 521, adres poczty elektronicznej: info@projectpolygon.com zwany dalej Administratorem.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Spis treści

§ 1 Definicje 2

§ 2 Informacje ogólne 3

§ 3 Korzystanie z serwisu 4

§ 5 Chat online 4

§ 6 Newsletter 5

§ 9 Formularz kontaktowy 5

§ 10 Zasady składania zamówień 5

§ 11 Odstąpienie od umowy 6

§ 12 Reklamacja i gwarancja 8

§ 13 Przedsiębiorcy 8

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 9

§ 15 Dane osobowe w serwisie 10

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – HD Air Studio Jakub Jakubczyk.
 2. Sprzedawca – HD Air Studio Jakub Jakubczyk.
 3. Chat online – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym, wykorzystująca aplikację live chatu  obsługiwaną przez firmę EBROS Mariusz Rosa, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka, NIP: 9521875734, która umożliwia kontakt z Klientem.
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Fanpage – strona internetowa, której administratorem na platformie Facebook jest Sprzedawca.
 6. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Klient:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 9. Napisz recenzję – usługa elektroniczna dostępna na stronie sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi dodanie opinii na temat zakupionego towaru bądź wykonanej usługi.
 10. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 13. Usługa/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu.
 15. Ustawa o prawach konsumenta –ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

§ 2 Informacje ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 16 regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie serwisu.
 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Administratora.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 6. Wszystkie informacje zawarte w serwisie Administratora nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Administrator wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 8. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń. 
 9. Administrator ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie serwisu. Promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
 10. 10.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
  1. 10.1.komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. 10.2.przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
  3. 10.3.dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie z serwisu

 1. Administrator umożliwia następujące formy kontaktu:
  telefoniczny, pod numerem +48 502 829 521 w godzinach od 8 do 16 (GMT+1),
  email, wysyłając wiadomość na adres: info@projectpolygon.com,
 2. W celu przeglądania produktów i usług serwisu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta. 
 3. W celu prawidłowego korzystania z serwisu, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 4. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 5. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 6. W serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, newsletter, chat online, opinie. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie serwisie.
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Administratora. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora.
 8. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
 9. Zajęcie stanowiska przez Administratora w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 5 Chat online

 1. Administrator umożliwia Klientom/Użytkownikom kontakt poprzez live chat. Jest to funkcjonalność opierająca się na szybkim kontakcie online.
 2. Usługa elektroniczna chat online świadczona jest nieodpłatnie oraz na czas oznaczony, do momentu zakończenia konwersacji i zamknięcia okienka chatu.
 3. W celu skorzystania z wyżej wymienionej usługi elektronicznej, należy najechać kursorem myszki na okienko chatu znajdujące się w prawym dolnym rogu wypełnić pole wiadomości oraz potwierdzić klikając w przycisk „Wyślij”.
 4. Live chat w trybie offline przyjmuje postać formularza kontaktowego. W celu skorzystania z funkcjonalności należy wówczas podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności. 

§ 6 Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.
 2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.
 3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „Chcę rabat”.
 4. Po wysłaniu przez Użytkownika wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Administrator niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy odwołać zgodę poprzez jej odznaczenie w panelu konta Klienta/ kliknąć w odnośnik w wiadomości email/ lub przesłać żądanie do Administratora pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

§ 9 Formularz kontaktowy

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Użytkownika do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt z Administratorem za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij”.

§ 10 Zasady składania zamówień 

 1. Klient może złożyć zamówienie w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej na adres:

  HD Air Studio – Project Polygon 
  Poligonowa 35a
  20-817 Lublin
  info@projectpolygon.com
 2. Prosimy o staranne przygotowywanie projektów przed rozpoczęciem usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w otrzymanych projektach (plikach).
 3. Wierzymy, że Klient przesyła nam projekt, do którego ma prawa. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
 4. Prosimy o przesyłanie projektów w następujących formatach:  DXF, DWG, STEP, IGES, SLDPRT, (mile widziany rysunek techniczny z rzutami i wymiarami)

  Pliki powyżej 20 MB prosimy przesyłać za pomocą bezpłatnej aplikacji www.wetransfer.com  lub innego programu do transferu danych.
 5. Zanim rozpoczniemy realizację usługi (obróbka maszynowa CNC, cięcie i grawerowanie laserem, druk 3D, projektowanie CAD), a po zaakceptowaniu przez Klienta wyceny usługi, prosimy o wpłatę zaliczki:
  1. w wysokości 50% wartości zamówienia, gdy realizujemy usługę korzystając z własnych materiałów
  2. w wysokości 30% wartości zamówienia, gdy realizujemy usługę, korzystając z Twoich materiałów
 6. Biorąc pod uwagę, że świadczone usługi mają charakter nieprefabrykowany, jeśli Klient anuluje swoje zamówienie już po rozpoczęciu przez nas prac, zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 7. Akceptujemy płatność przelewem. Wpłaty możesz dokonać na podstawie faktury proforma. 
 8. Gotowe części wysyłamy do Klienta przesyłką kurierską. Na życzenie Klienta możemy ubezpieczyć przesyłkę. Części są starannie zapakowane, zabezpieczone foliami bąbelkowymi. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w naszej siedzibie: ul. Poligonowa 35a, 20-817 Lublin. 

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny (dotyczy wyłącznie zakupu płyt i rur z kompozytów węglowych).
 2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.
 3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 1 regulaminu. 
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. 
 6. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać na adres siedziby Sprzedawcy formularz odstąpienia od umowy. 
 7. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. 
 12. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
 15. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy usług projektowania CAD/CAM, obróbki CNC, grawerowania i cięcia laserem, druku 3D),
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres email.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy. 
 6. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.
 7. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 8. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
  1. dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
  2. datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. żądanie Konsumenta.
 9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
 10. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do rękojmi niezależnie od postanowień gwarancyjnych.

§ 13 Przedsiębiorcy

 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach regulaminu zawartych w niniejszym paragrafie (dotyczącym tylko Przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia, skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru Przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki. W przypadku dostawy towaru dokonywanej za pośrednictwem Przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika.
 8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego towaru w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
 9. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 10. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług elektronicznych.
 11. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 12. Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między serwisem a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  1. Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  2. Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

§ 15 Dane osobowe w serwisie

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 4. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2020 r.